Doprava nad 50€ zadarmo!

Všeobecné obchodné podmienky

Získajte viac informácií o obchodných podmienkach internetového obchodu
sergiovaletti.com, ktorý prevádzkuje spoločnosť Sergio Valetti s.r.o.

O NÁS

1. Prevádzkovateľom webovej stránky www.sergiovaletti.com je pre územie Slovenskej republiky spoločnosť Sergio Valetti s.r.o., IČO: 55 485 740, DIČ: 2122016468 Sídlo: Jantárová 2442/30, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 57002/V.

2. So všetkými Vašimi podnetmi, otázkami alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa nášho vzťahu sa môžete na nás obrátiť na telefónnom čísle 0917 860 351 alebo 0915 233 879 prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na: [doplniť]. V prípade reklamácií zakúpeného tovaru prosím postupujte podľa reklamačného poriadku.

2.  ČO JE ÚČELOM TÝCHTO PODMIENOK

1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP) je oboznámiť Vás so základnými princípmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na predaj produktov Sergio Valetti a na náš právny vzťah, ktorý z neho vyplýva. VOP zámerne neopisujú záležitosti, ktoré sú zrejmé
z povahy veci. VOP sú vyhotovené v slovenčine. V prípade rozporov je rozhodujúce slovenské znenie.

2. Webová stránka www.sergiovaletti.com je určená výlučne pre nákupy s doručovacou adresou v Slovenskej republike.

3. AKE VÝROBKY SI MÔŽETE U NÁS KÚPIŤ A PREČO SA TAK ZAUJÍMAME O VÁŠ VEK

1. Tovar z nášho sortimentu môže obsahovať alergény ako sú (napr. bavlna, syntetické vlákna, polyesterové vlákna a pod.). Z tohto dôvodu musíme dbať na to, aby pri nákupe ste boli oboznámení s možnými alergénmi a z čoho sa produkty spol. Sergio Valetii s.r.o. vyrábajú.

2. Webová stránka www.sergio valetti.com je prístupná užívateľov akejkoľvek vekovej kategórií.

3. Ak máte menej ako 18 rokov, môžete sa voľne pohybovať na našich internetových stránkach. Nemáte oprávnenie používať služby, ktoré si vyžadujú registráciu alebo prenos údajov alebo informácií. Registrácia a používanie služieb dostupných na internetových stránkach Sergio Valetti je výlučne pre osoby staršie ako 18 rokov. Nikto mladší sa nemôže zaregistrovať na internetových stránkach ani používať služby, ktoré sú na nich dostupné, s výnimkou prípadov, keď má maloletá osoba súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Vo všetkých prípadoch, v ktorých by ste použili alebo mali prístup k jednej zo Služieb, ktoré si vyžadujú registráciu alebo prenos údajov a informácií poskytnutých prostredníctvom internetových stránok, musíte zabezpečiť, aby ste mali viac ako 18 rokov a aby ste boli spôsobilí uzatvárať záväzné zmluvy.

4. KEDY A AKÝM SPÔSOBOM UZATVÁRAME KÚPNU ZMLUVU

1. Požadovaný tovar, platobnú metódu a spôsob a miesto doručenia si vyberáte prostredníctvom ponuky na webovej stránke, na ktorej môžete tiež nájsť informácie o tovare a jeho cene. Ponuka tovaru na webovej stránke má iba informatívny charakter, je nezáväzná a
platná do vypredania zásob.

2. Odoslaním objednávkového formulára nám dávate návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorý v lehote do piatich (5) dní môžeme akceptovať ako celok, alebo po predchádzajúcej dohode len čiastočne, alebo ho môžeme odmietnuť.

3. Potvrdením Vášho návrhu z našej strany dochádza k uzatvoreniu príslušnej kúpnej zmluvy, obsah ktorej je určený našim potvrdením Vašej objednávky a týmito VOP; vo všetkom ostatnom sa náš vzťah riadi pravidlami príslušnej právnej úpravy, ktorú obsahuje najmä zákon č. 40/1964 Zb.

4. Ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu do 14 dní od prijatia Vašej platby Vám vrátime prijaté peňažné prostriedky.
5. Dávate nám súhlas s tým, že objednávka a daňový doklad za zakúpený tovar Vám budú poskytnuté v papierovej forme ako príloha ku objednávke a v elektronickej forme a odoslané na Vašu e-mailovú adresu v zmysle objednávky.

5. KEDY SA STÁVATE VLASTNÍKOM KÚPENÉHO TOVARU

1. Vlastníkom zakúpeného tovaru sa stávate v momente jeho prevzatia a zaplatenia kúpnej ceny.

2. V momente prevzatia tovaru na Vás prechádza nebezpečenstvo škody na tovare (veci).

3.  Pri prevzatí tovaru prosím skontrolujte, či tovar alebo jeho obal nie sú zjavne poškodené. Ak by tomu tak bolo, sa prosím riaďte pokynmi v reklamačnom poriadku.

6. KEDY A AKÝM SPÔSOBOM JE MOŽNÉ ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili, a to bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý ste si objednali. Odstúpenie od kúpnej zmluvy znamená, že daná kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje a Vy ste povinní vrátiť nám dodaný
tovar a my sme povinní vrátiť Vám kúpnu cenu.

2. Veríme, že si uvedomujete, že nie je možné odstúpiť od kúpy spodnej bielizne, plávok a akéhokoľvek tovaru ktorý je s priamym vztykom s intímnymi partiami tela, vo vzťahu ku ktorým bol akýmkoľvek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu porušený alebo otvorený ochranný obal zaisťujúci ich hygienickú bezpečnosť alebo obal predajného balenia.

3. Odstúpiť od kúpnej zmluvy môžete buď vyplnením a odoslaním formuláru dostupného na webovej stránke www.sergiovaletti.com, alebo písomnou formou, t.j. zaslaním písomného odstúpenia na adresu Sergio Valetii reklamácie, Sergio Valetti s.r.o., Jantárová 2442/30, 040 01, Košice.
4. Zakúpený tovar nám musíte doručiť do 14 dní od Vášho odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to osobne, poštou alebo kuriérskou službou, vždy však na Vaše náklady. My sme povinní Vám v rovnakej lehote, nie však skôr ako nám vrátite tovar, alebo preukážete jeho odoslanie, vrátiť prijaté peňažné prostriedky, t.j. kúpnu cenu a ďalšie peňažné prostriedky, ktoré sme od Vás prijali pri predaji vráteného tovaru, a to s výnimkou rozdielu v cene Vami zvoleného spôsobu dodania tovaru a nami ponúkaného najlacnejšieho spôsobu štandardného dodania tovaru.

5. Aj my si vyhradzujeme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si neprevezmete objednaný tovar alebo ak by informácie na webovej stránke www.sergiovaletti.com obsahovali zjavnú chybu v písaní (napr. chybne uvedené ceny, ktoré sú zjavne iné, ako je obvyklá cena pre daný
druh tovaru) alebo ak sa Vami objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo ak ho náš dodávateľ už nie je schopný dodať za pôvodne dohodnutú cenu. Aj my sme oprávnení odstúpiť iba prostredníctvom oznámenia, ktoré Vám bude doručené minimálne v takej forme, v ktorej Vám bolo odoslané potvrdenie o prijatej objednávke, a do 14 dní od odstúpenia od zmluvy sme Vám povinní vrátiť prijaté peňažné prostriedky.

7.  AKO REKLAMOVAŤ VADNÝ TOVAR

1. Naše vzájomné práva a povinnosti ohľadom našej zodpovednosti za vady tovaru sa riadia platnými právnymi predpismi. Podrobnejší popis týchto práv a povinností obsahuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí súčasť VOP.

2. Ak je na konkrétny výrobok poskytnutá záruka, je táto skutočnosť výslovne uvedená v popise tovaru.

3. Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na linke

8.  ČO BY STE EŠTE MALI VEDIEŤ

1. Ak sa nám nepodarí vyriešiť prípadný spor v súvislosti s nákupom nami ponúkaného tovaru vzájomnou dohodou, môžete sa obrátiť s návrhom na mimosúdne riešenie takéhoto sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ústredný inšpektorát, odbor pre medzinárodné vzťahy a
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, e- mail: ars@soi.sk, adr@soi.sk, webová stránka: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi  Môžete tiež využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je
zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Ak by vzťah, ktorý vznikol na základe kúpnej zmluvy, obsahoval zahraničný prvok, náš vzťah sa bude riadiť slovenským právom.

3. Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru, spracúvame v nevyhnutnom rozsahu pre potreby plnenia kúpnej zmluvy a v záujme dodržania povinností v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

4. Súčasťou VOP sú tiež Reklamačný poriadok, Formulár na reklamáciu a Oznámenie o
odstúpení od zmluvy.