Doprava nad 50€ zadarmo!

Reklamačný poriadok

Získajte viac informácií o reklamačných podmienkach internetového obchodu sergiovaletti.com, ktorý prevádzkuje spoločnosť Sergio Valetti s.r.o.

O NÁS

1. Prevádzkovateľom webovej stránky www. sergiovaletti.com je pre územie Slovenskej republiky spoločnosť Sergio Valetti s.r.o., IČO: 55 485 740, DIČ: 2122016468 Sídlo: Jantárová 2442/30, 040 01 Košice Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 57002/V

2. So všetkými Vašimi podnetmi, otázkami alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa nášho vzťahu sa môžete na nás obrátiť na telefónnom čísle 0917 860 351 alebo 0915 233 879, prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na: doplniť

2. ČO JE ÚČELOM TOHTO REKLAMAČNÉHO PORIADKU

1. Účelom tohto reklamačného poriadku (reklamačný poriadok) je oboznámiť Vás so základnými princípmi a pravidlami, podľa ktorých sa riadime pri vybavovaní reklamácií  2.1.1 tovaru, ktorý ste si u nás zakúpili; a

2. Reklamačný poriadok je súčasťou VOP a všade tam, kde v ňom nie je uvedené inak, sa bez ďalšieho použije znenie VOP.

3. Na všetky situácie, ktoré reklamačný poriadok a VOP výslovne neupravujú sa bez ďalšieho použije úprava, ktorú obsahuje najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA PREDANÝ TOVAR

1. Máme voči Vám zodpovednosť za to, že tovar, ktorý ste si u nás zakúpili nemá pri prevzatí vady.

2. Vaše práva z nášho vadného plnenia môžete u nás uplatniť v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

3. Prípadné poskytnutie záruky nad rámec zákonnej zodpovednosti za vady tovaru záleží od rozhodnutia výrobcu vybraného tovaru. Vaše práva z takejto záruky sa v danom prípade riadia záručnými podmienkami výrobcu predmetného tovaru.

4. AKO POSTUPOVAŤ, AK JE TOVAR ZJAVNE POŠKODENÝ

1. Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na linke zákazníckej podpory na čísle: 0917 860 351 alebo 0915 233 879.

2. Pri prevzatí doručovaného tovaru si ho prosím prehliadnite, aby ste vylúčili, že tovar alebo jeho obal sú zjavne poškodené.

3. Prípadné zjavné vady musíte ihneď reklamovať u osoby, ktorá Vám tovar odovzdáva, a všetky Vaše poznatky spísať do potvrdenia o doručení alebo iného reklamačného dokumentu predloženého prepravcom. Zjavne poškodený tovar, alebo tovar, ktorého obal je zjavne poškodený, nie ste povinní prevziať. Reklamáciám zjavných vád, ktoré budú oznámené nám alebo prepravcovi po uplynutí 3 dní od doručenia tovaru nebudeme môcť vyhovieť.

5. AKO POSTUPOVAŤ, AK SA VADA OBJAVÍ NESKÔR

1. Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na linke zákazníckej podpory na čísle: 0917 860 351 a 0915 233 879, e-mailom na: doplniť.

2. Vady, ktoré neboli zistiteľné pri prevzatí tovaru, alebo ktoré sa objavili až následne, najneskôr však v zákonných lehotách, môžete reklamovať telefonicky. Prosím berte na vedomie, že pri reklamácií bude potrebné, aby ste nám preukázali, že ste reklamovaný tovar zakúpili u nás a kedy sa tak stalo; z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste si odložili doklad o kúpe.

3. Ak nevybavíme Vašu reklamáciu okamžite, vyhotovíme a predložíme Vám na podpis reklamačný protokol o prijatej reklamácii a zároveň s Vami dohodneme termín pre jej vybavenie. Reklamácie sa snažíme prednostne vybavovať výmenou vadného tovaru alebo jeho časti za bezvadný tovar, resp. jeho časť.

4. Pri vybavovaní reklamácií vždy postupujeme najskôr podľa záručným podmienok výrobcu, ak je na tovar poskytovaná záruka.

6. ZA AKÉ VADY TOVARU NEZODPOVEDÁME

1. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na:(a) poškodenie akejkoľvek časti spôsobenej bežným opotrebením;
(b) kozmetické vady (napr. natrhnutie materiálu či natrhnutie/poškodenie obalu), ktoré vznikli po prevzatí tovaru;
(c) poškodenie častí spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym uchovávaním (napr. pranie či žehlenie), stykom s kvapalinou či ohňom;
(d) poškodenia alebo poruchy spôsobené pokusom o úpravu, či opravu, a to buď samotným užívateľom alebo poskytovateľom servisných služieb, ktorý na to nebol oprávnený;
(e) poškodenie alebo poruchy spôsobené používaním, ktoré nezodpovedá inštrukciám v užívateľskej príručke; 

2. Nenesieme zodpovednosť za vady darov alebo iného tovaru, ktoré Vám poskytneme zadarmo alebo za symbolickú cenu.

7. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI REKLAMÁCIÍ TOVARU

1. Máte právo na vybavenie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo na bezplatné odstránenie vady tovaru. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti – to však iba v prípade, že nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

4. Ak vada tovaru, ktorú nemožno odstrániť, zároveň bráni jeho riadnemu užívaniu ako tovaru bez vady, máte právo na jeho výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy. Tieto práva Vám patria aj v prípade, že sa vyskytne rovnaká vada tovaru aj po jeho druhej oprave alebo ak má tovar väčší počet vád.

5. Máte tiež právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, a to za predpokladu, že nám ich oznámite a požiadate o ich úhradu do jedného mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

8.  KEDY MÔŽEME ODMIETNUŤ PRIJATIE REKLAMÁCIE

1. Sme oprávnení odmietnuť prijatie reklamácie v prípade, že reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené.

2. Sme oprávnení odmietnuť prijatie reklamácie v prípade, že z tovaru bola strhnutá ochranná fólia, ktorá chráni tovar a jeho časti pred (napr. infekčnými chorobami, baktériami,
vírusmi, prachom a pod.).

3. Sme oprávnení odmietnuť prijatie reklamácie v prípade, že tovar, ktorý nám bol vrátený sa nezhoduje s tovarom, ktorý vám bol zaslaný.